Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Organizacje pozarządowe

07 stycznia 2020 12:35 | Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

Zarządzenie Nr 0050.1.2020

Wójta Gminy Bytnica

z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

 

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688z późn. zm.), uchwały nr  VIII/41/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 poz. 688 z późn. zm) na 2020 rok” (Dz. Urz. 2019 poz. 2633 z 4.10.2019r.)  zarządzam, co następuje:

 

                                                                            § 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku- „Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica”

                                                                             § 2

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                             § 3

Ogłoszenie umieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, oraz BIP Gminy Bytnica i stronie internetowej.

 

                                                                              § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

                                                                              § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                   Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                   /-/ Sebastian Bartczak

 

Wójt Gminy Bytnica

działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), uchwały nr  VIII/41/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 września 2019r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 poz. 688 z późn. zm) na 2020 rok” (Dz. Urz. 2019 poz. 2633 z 4.10.2019r.) 

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w roku 2020 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań

 1. 1.       Przewiduje się zlecenie następujących rodzajów zadań:

Wspieranie działań zorganizowanych klubów sportowych w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Bytnica

 1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.
 2. Zadanie powinno obejmować swym zakresem jak największą liczbę mieszkańców Gminy Bytnica.
 3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020 i w roku poprzednim.

 1. Na realizację zadań przeznacza się:

-       30.000 zł

 1. Podaje  się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania przez podmioty uprawnione w roku 2019 wyniosła  zł.

-       30.000 zł.

 1. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.
 2. Pierwszeństwo dotacji otrzymają wnioskodawcy, którzy przedstawią i zrealizują projekty obejmujące swoim zasięgiem największą liczbę mieszkańców Gminy. W pozostałych przypadkach kwota dotacji może być podzielona pomiędzy wnioskodawców projektów o małym zasięgu oddziaływania.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować od momentu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 31 grudnia 2020roku. W przypadkach uzasadnionych specyfiką projektu możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by działaniami objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy.
 4. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 5. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego do 10% wysokości kosztów realizacji zadania, bez konieczności aneksowania umowy.
 6. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody zleceniodawcy, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu. 

 

V. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy w zakresie zadań objętych niniejszym konkursem należy złożyć do dnia 31 stycznia 2020 roku do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy w Bytnicy, pokój nr 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty.
 2. Oferty należy składać wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Oferty wraz z załącznikami złożone na innych drukach, niekompletne, złożone po terminie lub podpisane przez osoby nieuprawnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w terminie 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Możliwe jest dokonywanie rozstrzygnięć w kilku etapach.
 2. Wszystkie oferty programowe złożone zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale nr V zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.
 4. Wójt Gminy Bytnica zawiadamia wnioskodawców o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.
 5. Wybór ofert dokonuje się w oparciu o następujące kryteria:

-       zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

-       jakość oferty, realność wykonania, zakres rzeczowy zadania,

-       innowacyjność zadania przewidzianego ofertą,

-       posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji określonych programów,

-       posiadane zasoby materialne i kadrowe,

-       pozyskanie do współpracy i współfinansowania zadania innych partnerów publicznych i prywatnych,

-       posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,

-       rekomendacje i opinie organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego.

Rozpatrywanie ofert odbywa się z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.).

VII. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Bytnica z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bytnica a wnioskodawcą.
 3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Samorząd Gminy Bytnica. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.
 4. Dotacje nie będą przyznawane na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 5. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 6. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
 7. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

 

 

                                                                                                                                                             podpis

                                                                                                                                             Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                                                              /-/ Sebastian Bartczak

 

 

 

Artykuł przeczytano: 544 razy WydrukujDo góry