Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2019 

WÓJTA GMINY BYTNICA 

 z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na podst. art.4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

  1. Marlena Żyłanis - Przewodniczący Komisji
  2. Aneta Magdziarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Barbara Wachowicz - sekretarz
  4. Marian Pakuła - członek
  5. Iwona Włodarczyk - członek
  6. Irena Słowińska - członek
  7. Sabina Karpińska - członek
  8. Kornelia Bożemska –Szwed - członek
  9. Piotr Stetner - członek

 

§ 2

Zakres działania Komisji określają  przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bytnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy.

                                                                                     § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

 

Wójt Gminy Bytnica

/-/ Sebastian Bartczak