Informujemy, że w dniach: 24 grudnia 2019 roku Urząd Gminy w Bytnicy będzie czynny do godziny 13:00, natomiast 27 grudnia 2019 roku będzie nieczynny.::Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2019 

WÓJTA GMINY BYTNICA 

 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na podst. art.4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

 1. Marlena Żyłanis - Przewodniczący Komisji
 2. Aneta Magdziarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Wachowicz - sekretarz
 4. Marian Pakuła - członek
 5. Iwona Włodarczyk - członek
 6. Irena Słowińska - członek
 7. Sabina Karpińska - członek

 

§ 2

Zakres działania Komisji określają  przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018r. poza. 2137 z późn. zm.).

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                                                                                     § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                                 /-/ Sebastian BartczakZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2019 

WÓJTA GMINY BYTNICA 

 z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na podst. art.4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

 1. Marlena Żyłanis - Przewodniczący Komisji
 2. Aneta Magdziarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Wachowicz - sekretarz
 4. Marian Pakuła - członek
 5. Iwona Włodarczyk - członek
 6. Irena Słowińska - członek
 7. Sabina Karpińska - członek
 8. Piotr Stetner - członek

 

§ 2

Zakres działania Komisji określają  przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2018r. poza. 2137 z późn. zm.).

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy.

                                                                                     § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                                 /-/ Sebastian Bartczak
ZARZĄDZENIE Nr 0050.31.2019 

WÓJTA GMINY BYTNICA 

 z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Na podst. art.4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zmian.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1. Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

 1. Marlena Żyłanis - Przewodniczący Komisji
 2. Aneta Magdziarz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Barbara Wachowicz - sekretarz
 4. Marian Pakuła - członek
 5. Iwona Włodarczyk - członek
 6. Irena Słowińska - członek
 7. Sabina Karpińska - członek
 8. Kornelia Bożemska –Szwed - członek
 9. Piotr Stetner - członek

 

§ 2

Zakres działania Komisji określają  przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bytnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy.

                                                                                     § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

 

Wójt Gminy Bytnica

/-/ Sebastian Bartczak