Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Procedura postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica

Nr 0050.5.2020 z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu GKRPA w Bytnicy

 

 

 

POSTĘPOWANIE

W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

 

 

 • Podstawa prawna

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu określa rozdział 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 poz. 2277 ze zm.)

 

 • Wobec kogo może zostać wszczęta procedura

Zgodnie z art. 24. ww. ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego;

- demoralizację małoletnich;

- uchylają się od pracy;

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

 

 • Instytucje uprawnione do złożenia wniosku do Sądu celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek do Sądu złożyć mogą dwie instytucje:

-  Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

-  Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do sądu – a nie za pośrednictwem Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej albo odeśle taki wniosek
do Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy, jako instytucji uprawnionej do jego złożenia.

O zastosowaniu obowiązku  leczenia orzeka sąd. Obowiązek trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. Sąd może  zmienić postanowienie w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego na wniosek:

- kuratora,

lub

- ośrodka odwykowego.

          W wypadku ustania obowiązku leczenia, ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 m-cy od jego ustania.

 

 

 

 

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

 

Prowadzona przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy  procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bytnicy o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

 

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy przyjmuje wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu od każdego, zwłaszcza od:

- członków rodziny;

- sąsiadów;

- instytucji takich jak m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrz., Szkoła, Kurator Sądowy itp.

 

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

 

Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną lub instytucję można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bytnica z zakładki GKRPA lub osobiście w Urzędzie Gminy Bytnica czy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy.

 

GKRPA nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania pism anonimowych.

 

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy.

KROK NR 3

Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z GKRPA, na którym członkowie komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na komisję motywacyjną może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z komisją GKRPA jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczane osobiście. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej na spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ
3a)

Osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny, który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.


3b)

Osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.


3c) KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

 • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych;
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.

 

Postępowanie Sądowe

 

 1. Sąd wyznacza pierwszą rozprawę po wpłynięciu wniosku z GKRPA o zobowiązanie do podjęcia leczenia w ciągu miesiąca. GKRPA nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.
 2. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych, (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych lub nie zgłosiła się na wyznaczony termin badania), Sąd kieruje taką osobę na badanie. Sąd ma uprawnienie do przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby na rozprawę, jak również na badanie.

      Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków GKRPA (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela GKRPA podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych.

 1. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

- wydać postanowienie o zobowiązaniu do leczenia, jeżeli zachodzą do tego przesłanki.

 1. Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (czyli w szpitalu) lub w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (czyli w poradni, w ośrodku). Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 2. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja.
 3. Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol. Jeżeli sąd wyda postanowienie o zobowiązaniu do leczenia w niestacjonarnej placówce leczniczej, a osoba nie podjęła leczenia sąd może z urzędu zmienić formę leczenia na leczenie stacjonarne.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy  przyjmuje wnioski o objęcie procedurą zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Bytnica. GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione w

Urzędzie Gminy w Bytnicy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym).  Można przesłać także wniosek na adres Urzędu Gminy. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

Na podstawie wypełnionego wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się do GKRPA, na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy, jeśli jest to niezbędne, zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu

w ostatnią środę miesiąca o godz. 14.00

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Bytnica

Nr 0050.32.2019 z dnia 31 maja 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu GKRPA w Bytnicy

 

 

POSTĘPOWANIE

W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

 

 • Podstawa prawna

Postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu określa rozdział 2 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz U z 2018 poz. 2137 ze zm.)

 

 • Wobec kogo może zostać wszczęta procedura

Zgodnie z art. 24. ww. ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego;

- demoralizację małoletnich;

- uchylają się od pracy;

- systematyczne zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone negatywne zachowania w sferze społecznej.

 • Instytucje uprawnione do złożenia wniosku do Sądu celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego

O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek do Sądu złożyć mogą dwie instytucje:

-  Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

-  Prokuratura.

Złożenie wniosku o leczenie bezpośrednio do sądu – a nie za pośrednictwem Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy i lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej albo odeśle taki wniosek
do Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy, jako instytucji uprawnionej do jego złożenia.

O zastosowaniu obowiązku  leczenia orzeka sąd. Obowiązek trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia. Sąd może  zmienić postanowienie w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego na wniosek:

- kuratora,

lub

- ośrodka odwykowego.

          W wypadku ustania obowiązku leczenia, ponowne zastosowanie tego obowiązku wobec tej samej osoby nie może nastąpić przed upływem 3 m-cy od jego ustania.

 

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy

Prowadzona przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy  procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bytnicy o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

 

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy przyjmuje wnioski o wszczęcie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu od każdego, zwłaszcza od:

- członków rodziny;

- sąsiadów;

- instytucji takich jak m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrz., Szkoła, Kurator Sądowy itp.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna, ale przyjmowane są również zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i od osób niespokrewnionych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Wzór wniosku składanego przez osobę prywatną lub instytucję można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Bytnica z zakładki GKRPA lub osobiście w Urzędzie Gminy Bytnica czy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bytnicy.

 

GKRPA nie jest w żadnej mierze zobowiązana do rozpatrywania pism anonimowych.

 

KROK NR 1

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

KROK NR 2

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. Ponadto w przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie Gminna Komisja wypełnia formularz „Niebieska Karta” i przekazuje go do rozpatrzenia do Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytnicy.

KROK NR 3

Gminna Komisja po rozpatrzeniu wniosku pod kątem jego zasadności zaprasza osobę zgłoszoną na spotkanie z GKRPA, na którym członkowie komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej lub ambulatoryjnej. W celu uzupełnienia wniosku na komisję motywacyjną może być zaproszony również wnioskodawca. Zaproszenie na spotkanie z komisją GKRPA jest wysyłane dwukrotnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku dwukrotnego nie stawienia się osoby zaproszonej za spotkanie (bez usprawiedliwienia), osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych.

TOK POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NASTEPUJĄCYCH WYDARZEŃ
3a)

Osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i wyraża zgodę na leczenie odwykowe. Komisja monitoruje, czy osoba uczestniczy w terapii, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub zaproszenie kogoś z członków rodziny, który opisze bieżącą sytuację. Takie osoby zawsze będą informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia lub nie dostarczenia zaświadczenia o kontynuacji leczenia sprawa zostanie skierowana do Sądu.


3b)

Osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego i nie zamierza podjąć leczenia. W takiej sytuacji osoba kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona sprawa przez Komisję jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona od alkoholu to wtedy sprawa jest kierowana do Sądu. W przypadku gdy osoba u której stwierdzono uzależnienie chce podjąć leczenie dobrowolnie to wdrażamy postępowanie opisane w punkcie 3 a). Jeżeli mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia leczenia kierujemy wniosek do Sądu.


3c) KIEROWANIE DO SĄDU WNIOSKU O ZOBOWIAZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO
Procedura sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego jest uruchamiana:

 • pomimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoba odmawia przed Komisją podjęcia leczenia;
 • gdy osoba kierowana na badanie przez biegłych nie zgłasza się na 2 terminy wyznaczonych badań, w takim przypadku to Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu przez Policję na badanie przez biegłych;
 • do Sądu kierowane są wnioski gdy osoba zgłosi się na badanie, biegli stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia, nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.


Postępowanie Sądowe

 1. Sąd wyznacza pierwszą rozprawę po wpłynięciu wniosku z GKRPA o zobowiązanie do podjęcia leczenia w ciągu miesiąca. GKRPA nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd.
 2. Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych, (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych lub nie zgłosiła się na wyznaczony termin badania), Sąd kieruje taką osobę na badanie. Sąd ma uprawnienie do przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby na rozprawę, jak również na badanie.

      Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków GKRPA (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela GKRPA podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych.

 1. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

- oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,

- wydać postanowienie o zobowiązaniu do leczenia, jeżeli zachodzą do tego przesłanki.

 1. Sąd może zobowiązać osobę do poddania się leczeniu w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (czyli w szpitalu) lub w niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (czyli w poradni, w ośrodku). Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora nad przebiegiem leczenia odwykowego.
 2. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja.
 3. Zobowiązanie do poddania się leczeniu trwa dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu i po tym okresie postępowanie jest umarzane, bez względu na to czy osoba spożywa alkohol. Jeżeli sąd wyda postanowienie o zobowiązaniu do leczenia w niestacjonarnej placówce leczniczej, a osoba nie podjęła leczenia sąd może z urzędu zmienić formę leczenia na leczenie stacjonarne.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy  przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Bytnicy. GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione w

Urzędzie Gminy w Bytnicy

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście (trzeba przyjść z dowodem osobistym).  Można przesłać także wniosek na adres Urzędu Gminy. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni; informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu – nie przez telefon.

Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy w rodzinie zawsze motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

Na podstawie wypełnionego wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się do GKRPA, na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę to około 1 miesiąc od złożenia wniosku.

Komisja zatwierdza listę wniosków o leczenie przymusowe raz w miesiącu

Komisja przeprowadza rozmowy motywacyjne raz w miesiącu.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytnicy, jeśli jest to niezbędne, zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu

w ostatnią środę miesiąca o godz. 14.00