Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Przyroda

Krajobrazy

Odwiedzając te tereny możemy odpocząć w wielu miejscach w bliskim kontakcie z przyrodą,  szczególnie w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym i w uroczysku jeziora Głębokie    polecanym na  piesze wycieczki dookoła niego. Na jednej z wysp ( są dwie w zależności od spiętrzenia wody na potoku Biela) gniazduje dość liczna kolonia kormoranów. Zaopatrzeni w lornetkę możemy uczestniczyć w spektaklu który zafundowała nam przyroda, podpatrywać w naturalnych warunkach przyrodniczych, życie i bytowanie kormoranów widząc jak co chwilę któryś z ptaków przylatuje lub wyrusza po pokarm dla nowo wyklutych piskląt. Miejscem z którego możemy prowadzić obserwację jest wzniesienie naprzeciw wyspy (po przeciwnej  stronie od osady Głębokie). Drugim miejscem, na które rokrocznie przybywa wielu fascynatów świata zwierząt jest rykowisko jeleni.  Co roku, we wrześniu przedstawienie odbywa się  na rozległych przestrzeniach łąk Dobrosułowskich. Ta nie lada gratka przyrodnicza znana jest wśród turystów z zacięciem przyrodniczym w kraju jak również za granicą. Polubili to miejsce odwiedzać mieszkańcy pobliskiego Berlina. Rozlegle bory sosnowe i nie zniszczona przyroda to miejsca gdzie rokrocznie spotykają się amatorzy grzybobrania - wędrówek po lesie za okazami dorodnych borowików, kurek, kań czy tez licznie tu występujących podgrzybków.

Dla młodzieży i turystów odwiedzających gminę Bytnica i chcących poznać świat przyrody pracownicy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego wytyczyli na jego najbardziej atrakcyjnej przyrodniczo części, ścieżkę przyrodniczo edukacyjną prowadzącą do ruin młyna. Wędrówka rozpoczyna się przy ośrodku wypoczynkowym w Gryżynie nad jeziorem Kałek, spacerując zataczamy zataczamy koło i wracamy na miejsce startu. Na trasie tablice informacyjne przekażą nam wiele ciekawych informacji o świecie roślin i zwierząt jakie można tu spotkać Trasa niezbyt męcząca ale ciekawa dydaktycznie i przyrodniczo.

Innym sposobem na zwiedzanie terenów gminy są rajdy na konne, wierzchem lub wozem konnym stylizowanym na wóz traperów. Wycieczki i rajdy organizowane przez Ranczo Gryżyna zaprowadzą nas do najbardziej ciekawych miejsc, chociażby takich jak wieś Grabin z zabytkowym szachulcowym kościołem i niemniej ciekawym XVIII pałacem (mieści się w nim pensjonat Dalia). Zabudowania dworu otacza rozległy park a u podnóża wysokiej skarpy biją źródła tworzące strumyki i wpadające do rzeki Gryżynka na której znajduje się wiele żeremi bobrowych.

Możemy także wyruszyć na wycieczkę prowadzącą nad rozlegle łąki Dobrosułowskie czy też do ciekawych miejsc w otulinie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego  lub umówić się na dalsze wędrówki do bardziej oddalonych a znanych miejsc; Łagów, Garbicz, jezioro Niesłysz czy też zobaczyć południową część umocnień Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 

Letnią bazą szczególnie znaną i odwiedzaną przez mieszkańców Dolnego Śląska oraz Zielonej Góry  jest ośrodek wypoczynkowy położony nad brzegiem jeziora Kałek ( nieco za wsią Gryżyna). Oferuje pobyt weekendowy jak również wycieczek i grup kolonijnych. Natomiast w Pałacu Grażyna możemy poczuć ducha historii. Budowla, to rodzinna posiadłości byłych mieszkańcowi tych ziem, rodziny Hohenzollernów. Dwór niejednokrotnie gościł znane postaci w trakcie licznie organizowanych tu polowań. Osobą najbardziej znaną był Włoski dyktator Mussolini przebywający przez jakiś czas po uwolnieniu przez niemieckich spadochroniarzy.

Miejscem letniego wypoczynku, kąpieli, plażowania i biwakowania na polu namiotowym jest jezioro Ciche położone w lesie w niedalekiej odległości od miejscowości Struga. Jezioro choć nieduże, posiada swój urok który doceniają osoby tu przybywające. Linia brzegowa bardzo ciekawa, porośnięta lasem. Dookoła prowadzi ścieżka spacerowa.

 

Fauna i flora

Zdecydowanie panującym gatunkiem wśród drzew jest sosna, ale występują także rzadkie gatunki jak buki, dęby, daglezja, sosna wejmutka, sosna czarna, a w podszycie mech widłak, jagoda czarna, borówka i żurawina. Występuje także bogactwo grzybów, m.in. borowik biały i zielony, podgrzybki, kurki oraz rydze i smardze. Na terenie gminy znajduje się wiele wydzielonych chronionych obszarów przyrodniczych. Największym i najbardziej znanym jest Gryżyński Park Krajobrazowy rozciągający się pomiędzy miejscowościami Gryżyna i Grabin we wschodniej części gminy. W północno - zachodniej części gminy, gdzie granicę tworzy rzeka Pliszka,  znajduje się Puszcza nad Pliszką, a tereny znajdują się w strefie chronionego krajobrazu. Na północ od wsi Dobrosułów znajdują się użytki ekologiczne wpisane do rejestru Wojewody pod nazwą Ratnowskie Bagno i Żurawie Bagno. Rzeka Pliszka należy do  najczystszych rzek w Polsce. Malownicze jest jej wąskie koryto z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami skarp i licznymi urokliwymi meandrami. Jej liczne progi wodne pozwalają zaliczyć Pliszkę  do rzek nizinnych o skali trudności rzek górskich.

W okolicach Dobrosułowia biorą początek dwie rzeczki. Dobrosułówka, która bierze początek w Jeziorze Dobrosułowskim i na łąkach Dobrosułowskich i dalej już jako Lińska Struga zasila stawy na Siedlisku, a następnie poprzez jeziora i stawy w Trzebiechowie, Skórzynie i Czetowicach wpada do rzeki Bieli w Bielowie. Rzeka Biela bierze początek we wschodniej części łąk Dobrosułowskich, zasila Jezioro Kuchenne i Środkowe w Bytnicy i dalej Jezioro Głębokie koło osady Głębokie, następnie poprzez miejscowość Struga zasila stawy rybne w miejscowości Łochowice i Bielów, w Osiecznicy wpada do Odry. W centralnym miejscu Gryżyny ma swoje źródła rzeka Gryżynka, która pięknymi meandrami wije się przez teren Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego,  zasilając stawy rybne i dalej zasilana z licznych źródeł  płynąc przez miejscowość Grabin wpada w okolicach  Radnicy do Odry.

        Wśród fauny występują dziki, jelenie, sarny, lisy, zające, jenoty, borsuki oraz w części zachodnio- północnej wilki. Występują liczne siedliska bobrów. Lokalizacje gniazd bociana białego i czarnego, siedliska orła bielika, rybołowa, miejsca lęgowe łabędzi, perkoza, dzikich kaczek, gniazda żurawi, czapli siwej, kormoranów a w rzekach i jeziorach m.in. pstrągi, węgorze, sandacz, szczupak, karaś i liny. Od wczesnej wiosny budzą mieszkańców krzyki żurawi, a następnie słowiki.

Nieocenionym walorem terenu gminy jest jakość wód, zwłaszcza podziemnych. W planach zaopatrzenia w wodę pitną Zielonej Góry brane są pod uwagę podziemne jeziora zlokalizowane na tym terenie. Potwierdzeniem jakości wody pitnej jest wodociąg w miejscowości Grabin, który nie jest wyposażony w urządzenia oczyszczające.

Uzdrawiające warunki mikroklimatyczne są znane i doceniane przez turystów. Przyjeżdżające na wakacje chore na schorzenia dróg oddechowych dzieci szybko rezygnują z inhalatorów.

 

Informacje szczegółowe

 

Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane. Prawie na całym obszarze gminy rozprzestrzeniają się różne poziomy terasowe Sandru Pliszki. Monotonię urozmaicają rynny polodowcowe, koryto rzeki Pliszki, pagórki kemowe, misy wytopiskowe, ostańce erozyjne.

Najczytelniejsze formy morfologiczne to rynny jeziorne:

-  Rynna Bytnicka o długości 11.0 km, szerokości 250I1000 m, głębokości 5I40 m i nachyleniu stoków 4I12 stopni, częściowo wypełniona jeziorami Kolno, Bytnickie i Głębokie,

Rynna Gryżynsko –Grabińska o długości 14.0 km, szerokości 150I1300 m, głębokości 5I35 m, nachyleniu stoków 12I47 stopni, wypełniona licznymi jeziorami i stawami, przez które przepływa rzeka Gryżyński Potok.

 

Na północ i północny wschód od Bytnicy występują liczne pagórki kemowe o wysokości względnej do 15.0 m, o stokach opadających pod kątem 20 stopni. Na wschód od Dobrosułowa występują misy wytopiskowe słabo zaznaczone w rzeźbie terenu. Malownicze jest wąskie koryto rzeki Pliszki z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami skarp. Powierzchnie poszczególnych poziomów sandrowych generalnie  opadają w kierunku południowym i południowo – zachodnim. W zachodniej i południowej części gminy występuje nasyp kolejowy  jako forma antropogeniczna.

 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na powstanie krajobrazu miał lądolód wraz z wodami roztopowymi. Nad osadami triasu i jury zalega kompleks osadów czwarto i trzeciorzędowych.

Trzeciorzęd reprezentowany jest głównie przez osady mioceńskie wykształcone w formie piasków, mułków, iłów z pokładami węgla brunatnego i występuje na głębokości 41.0I300.0 m. Na powierzchni występują zgromadzone osady czwartorzędowe z okresu zlodowacenia, zdominowane są przez piaski i żwiry budujące poszczególne poziomy sandrowe. Są to najczęściej piaski drobne sredniozagęszczone. W środkowej części gminy występują gliny zwałowe przewarstwione piaskami oraz utwory zastoiskowe zbudowane z pyłów, piasków i glin pylistych tworząc pagórki kemowe. W dnach rynien polodowcowych oraz rzek znajdują się pokłady torfów, kredy Jeziernej, gytii, mułków oraz piasków o miąższości sięgającej kilku metrów.

 

Zasoby naturalne

 

Na terenie gminy rozpoznane są następujące zasoby naturalne:

- złoża węgla brunatnego o niskiej wartości opałowej i dużym zasiarczeniu, zlokalizowane na całym analizowanym obszarze, nieeksploatowane,

- złoża torfu w rejonie Bytnicy, Kępin, w dolinie rzeki Pliszka, w zachodniej części gminy,

- na potrzeby lokalne dawniej wydobywano piasek, żwir i glinę zwałową, głównie w rejonie Dobrosułowa, Bytnicy, Budachowa, Drzewic, Gryżyny i Grabina,

- piaski i pospółki występują na obszarach sandrowych średnio przydatne dla celów budowlanych.

 

Gleby na terenie gminy należą do słabych i bardzo słabych. Najlepsze gleby klasy III, brunatne właściwie wytworzone z pyłów ilastych podścielone glinami, żyzne zaliczone do kompleksu pszennego dobrego występują na północny – wschód od Bytnicy i na południe od Dobrosułowa.

Gleby klasy III i IVa typu bielicowego i brunatnego wytworzone z piasków gliniastych podścielone glinami i piaskami kompleksu żytniego bardzo dobrego występują w większych kompleksach pomiędzy Budachowem a Dobrosułowem, na północ od Bytnicy, na północ od Gryżyny oraz w formie rozproszonej wokół Budachowa, Bytnicy, Strugi.

Na dużych obszarach gminy występują gleby bielicowe właściwe i brunatne wyługowane wytworzone z piasków słabogliniastych płytko podścielone piaskami luźnymi, klasy V i VI. Zasadnicze kompleksy znajdują na południe od Budachowa, na północ od Bytnicy, na północ i południe od Gryżyny i w rejonie Drzewic.

Gleby mułowo – torfowe na piaskach luźnych, nadmiernie uwilgotnione, klasy V występują głównie na wschód od Dobrosułowa, w Rynnie Bytnickiej i Gryżyńsko – Grabińskiej oraz na południowy – zachód od Gryżyny. Przeważają średnie użytki zielone.

Gleby murszowo – mineralne i murszowate wytworzone z piasków luźnych oraz czarne ziemie zdegradowane, nadmiernie uwilgotnione, klasy VI zlokalizowane są wokół wsi Struga, w Rynnie Gryżyńsko Grabińskiej w rejonie wsi Grabin, Gryżyna, na północny – zachód od Bytnicy.

 

Udział klas bonitacyjnych w strukturze użytków rolnych wynosi:

- klasy III         128.0 ha tj. 4.0%,

- klasy IV        800.0 ha tj. 25.2%,

- klasy V-VI   2253.0 ha tj. 70.8%.

 

Obserwuje się stopniową degradację gleb. Część pól uprawnych leży  odłogiem, porasta chwastami, spada ich wydajność. Nie wszystkie łąki są koszone, stosunki wodne ulegają pogorszeniu.

 

Rzeki i jeziora

Gmina położona jest w zlewni rzeki Odry i odwadniana jest przez rzeki Pliszka, Gryżyński Potok, Lińska Struga, Biela, Dobrosułka, Młyński Rów.

Sieć rzeczna jest uboga, pomimo iż system hydrograficzny jest rozległy a na nim występują liczne rowy i cieki. Pomiarami hydrologicznymi objęta jest jedynie rzeka Pliszka o średniej wodzie rocznej 2.09 m3/sek., zlewnia rzeki wynosi 283 km2.

W rejonie miejscowości Kijewo działała przepompownia, która przerzucała wody w ilości 0.6 m3/sek. do zlewni Lińskiej Strugi i dalej do jeziora Dobrosułowskiego jako zbiornika retencyjnego.

Rzeka Gryżyński Potok o zlewni wynoszącej 77.5 km2 i długości 16.8 km, odwadnia rynnę jeziorną o przebiegu południkowym uchodząc do Odry, przepływ wynosi 0.4 m3/sek.

Rzeka Biela o zlewni wynoszącej 71.6km2 odwadnia północna część rynny dobrosułowskiej i poprzez jezioro Głębokie kieruje się do Odry, przepływy średnie wieloletnie wynoszą 0.34 m3/sek. Stan czystości rzek prawi wszędzie mieści się w I klasie czystości wód.

 

Istotnym elementem hydrografii są jeziora. Największe jeziora wypełniają rynnę bytnicką. Są to:

- jezioro Kolno /Kuchenne/ o pow. 33,4 ha, o głębokości, max 2.1m, eutroficzne w znacznej części zarośnięte roślinnością wodną, II klasa czystości wody,

 

- jezioro Bytnickie /Środkowe/ o pow. 53.4 ha, max głębokości 2.6m, eutroficzne zanieczyszczone ściekami z miejscowości Bytnica, II/III klasa czystości wody,

- jezioro Głębokie o pow. 74.3 ha, z wyspą o pow. 1.7 ha, max głębokości 2.6 m, eutroficzne, II klasa czystości wody.


W obrębie rynny gryżyńskiej znajdują się:

- jezioro Kałek /Wapienne/, o pow. 22.0 ha, maksymalnej głębokości 21.0m, woda I klasy czystości,

- jezioro Grabinek, o pow. 8.0 ha, max. głębokości 7.8 m, brak badań w zakresie klasy czystości wód,

 

Poza wymienionymi na terenie gminy występują:

- jezioro Ciche /Krysiecz/, o pow. 5.0 ha, max głębokości 3.0 m, woda I klasy czystości,

- jezioro Dobrosułowskie, o pow. ~ 51.5 ha, max. głębokości  2.5 m, woda I klasy czystości,

 

Na terenie gminy znajduje się 98 ha stawów rybnych zlokalizowanych w dolinie rzek Biela, Pliszka i Gryżyński Potok.

 

Poziom wody gruntowej na terenie gminy uzależniony jest od budowy geologicznej terenu. W większości są to piaszczyste osady sandrowe stanowiące kolektory wód podziemnych, o dobrych parametrach jakościowych, choć istnieje groźba przesiąków z powierzchni terenów z uwagi na brak warstwy izolacyjnej. Swobodne zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości kilku metrów 2.0I30.0m. Jedynie w rynnach polodowcowych zalega płytko i kontaktuje się z wodami powierzchniowymi.

Na terenie gminy występują fragmenty dwóch zbiorników wód podziemnych. Pierwszy oznaczony nr 148/ONO „Rynna Gryżyny” Główny Zbiornik Wód Podziemnych ustanowiony decyzja  Ministra OSZNiL Nr KDH/013/5723/93 z dnia 6 lutego 1993r, jak zbiornik w utworach sandrowych rozciągający się na północ od Radnicy, Strugi, i na południe od Gryżyny i Pliszki.

Drugi oznaczony nr 149/OWO jak to rozległy zbiornik śródglinowy obejmujący swym zasięgiem centralną część województwa na linii Zbąszynek – Słubice, w tym niewielki fragment gminy na północ od Gryżyny. Jest to obszar o Wysokiej Ochronie Wód.

 

Klimat

Obszar gminy, według podziału W. Okołowicza na regiony klimatyczne Polski, przynależy do Regionu Śląsko Wielkopolskiego. Klimat gminy podobnie jak całej Wysoczyzny Lubuskiej cechują wpływy klimatu oceanicznego /atlantyckiego/, który powoduje, że masy powietrza wilgotno-morskiego i podzwrotnikowego napływają głównie z zachodu. Klimat gminy jest, więc stosunkowo łagodny. Średnie roczne amplitudy temperatury wahają się od 20 do 20,5 OC, średnia temperatura roku oscyluje pomiędzy 7.8 a 8,1 OC, roczne sumy opadów atmosferycznych wahają się pomiędzy 525 a 650 mm, okres wegetacyjny trwa 220÷225 dni. Zima jest łagodna i krótka z nietrwałą szatą śnieżną, lato zaś  wczesne i ciepłe. Sezon z temperaturami śnieżnymi wyższymi od  10 OC trwa tu około 150 dni. Na terenie gminy brak jest istotnych źródeł zanieczyszczenia atmosfery.

Można wyróżnić trzy typy klimatu lokalnego:

- obszary sandrowe charakteryzują się korzystnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi oraz solarnymi o większych amplitudach dobowych   temperatury powietrza,

- obszar wzgórz morenowych o korzystnych warunkach termiczno wilgotnościowych, dobrze przewietrzane i nasłonecznione z miejscami spływu chłodnego powietrza,

- tereny rynien jeziornych, dolin rzecznych i obniżeń bezodpływowych cechuje duża wilgotność, inwersyjność, zwiększona częstotliwość występowania mgieł i zastoisk zimnego powietrza.

Na obszarach kompleksów leśnych występuje topoklimat charakteryzujący się mniejszymi spadkami temperatury w nocy niż na powierzchniach sąsiednich.

 

Lasy na terenie gminy wchodzą w skład dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Rzepińską. Położone są w III Krainie Przyrodniczej określonej mianem Wielkopolsko – Pomorskiej. Lasy pokrywają 76.6% powierzchni gminy. Pod względem siedliskowym są mało zróżnicowane. Największą procentowo powierzchnię zajmuje siedlisko boru świeżego tj. 66.7% terenów leśnych W dalszej kolejności występuje bór mieszany świeży 26.6%, las mieszany świeży 2.9%, ols 1.2%, bór mieszany wilgotny 1.1%. Pozostałe siedliska reprezentowane są symbolicznie.

Bór świeży występuje na glebach bielicowych właściwych i średnio zbielicowanych, poziom wody gruntowej poza systemem korzeniowym, w drzewostanie przeważa sosna z nieznaczną domieszką brzozy i akacji, jakość drzewostanu średnia, podszyt składa się z borówek, wrzosów, widłorzębów. Największy udział tego typu siedliska występuje w północnej, wschodniej i południowej części gminy.

Bór mieszany świeży zajmuje gleby słabe i średnio zbielicowane, poziom wody gruntowej w zasięgu systemu korzeniowego drzew, przeważają drzewostany sosnowe dobrej jakości, w domieszce świerk, dąb, buk, brzoza, akacja, topola, podszyty dość licznie. Ten typ siedliska dominuje między Gryżyną a Grabinem.

Las mieszany świeży występuje na glebach brunatnych zdegradowanych i brunatnych bielicowych, poziom wody gruntowej w zasięgu korzeni drzew, drzewostan zróżnicowany gatunkowo, przeważają sosny i dęby, podszyt bogaty. Siedlisko to występuje w zachodniej części gminy.

Ols występuje w obniżeniach terenu, na glebach torfowych gdzie poziom wody gruntowej jest wysoki, drzewostan tworzą olsza, brzoza. Bór mieszany wilgotny występuje w obniżeniach terenu na glebach wilgotnych i mokrych, bielicowych. Drzewostan tworzą świerk, dąb, brzoza, olsza, topola, osika.

Warunki siedliskowe decydują o składzie gatunkowym drzewostanu. Zdecydowanie panującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 94.1% powierzchni leśnej. W dalszej kolejności jest brzoza 2.5%, olcha 1.5%, dąb 1.0%, świerk 0.4%, buk 0.3%.

Przeciętny wiek drzewostanów w gminie wynosi 47 lat. Najstarsze drzewostany występują w obrębie miejscowości Grabin, najmłodsze w obrębie miejscowości Gryżyna.

Do ciekawszych obiektów florystycznych należą aleje dębów szypułkowych w rejonie wsi Gryżyna, Budachów i Grabin, oraz parki w tych miejscowościach. Na terenie gminy występują również rzadkie gatunki roślinności takie jak bluszcz pospolity, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, żurawina drobnolistna, rosiczka okrągłolistna, kroplik żółty, goździk siny. Zróżnicowana i bogata pod względem ilościowym jest roślinność jezior reprezentowana przez zbiorowiska roślinności wynurzonej i zanurzonej. Znaczne powierzchnie jezior zarośnięte są roślinnością wodną.

 

Fauna na terenie gminy jest szczególnie bogata w gatunki ptaków i bezkręgowców. Największe zróżnicowanie awifaunistyczne występuje w dolinie rzeki Gryżyński Potok i w okolicy jezior bytnickich.

W lasach można spotkać:

-  ssaki /sarny, jelenie, dziki, zające, lisy, wiewiórki, kuny, jeże, asas borsuki/,

-  ptaki /orzeł bielik, myszołowy, jastrzębie, kruki, dzięcioły, kukułki, gągoły/,

-  gady, płazy /żmije, zaskrońce, jaszczurki/,

Na terenach śródpolnych występują:

-  ssaki /zające, myszy, krety, nornice, lisy/,

-  ptaki /skowronki, sikory, zięty, wrony, sroki, kawki/,

-  owady i motyle stanowiące najliczniejszą grupę zwierząt,

-  gady i płazy /traszki, żaby, żmije, jaszczurki/.

Fauna zbiorników wodnych i wód płynących reprezentowana jest między innymi przez:

-  ryby / liny, szczupaki –jeziora Kokno i Bytnickie, sandacze– jezioro Głębokie,      leszcze –jezioro Kałek, karasie –jezioro Augustynka/,

-   płazy /żaby, ropuchy/,

-  ptaki /pliszka górska, bociany, żurawie, perkozy, łyski, krzyżówki, gągoły, łabędzie/,

-   ssaki /bobry, wydry/.

 

Spośród gatunków ptaków występujących w północnej części gminy wzdłuż rzeki Pliszka na szczególną uwagę zasługuje pliszka górska i zimorodek. Na terenach bagiennych i stawach spotkać można rzadkie ptaki jak orzeł bielik, łabędź niemy, perkoz rdzawy, cyraneczka, oraz ptaki zagrożone wyginięciem jak kania rdzawa, bocian czarny, żurawie.

Wśród ryb gatunki chronione jak pstrąg potokowy, minóg strumieniowy, koza, śliz, piekielnica, które można spotkać w rzece Pliszka. W wodach Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego występują gatunki chronione ssaków jak bobry i wydry.

 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Bytnica wynosi 4817.8ha tj. 23.0% powierzchni ogólnej gminy. Parki krajobrazowe to przestrzennie wydzielone obszary poddane ochronie ze względu na nieprzeciętne właściwości naturalne środowiska przyrodniczego oraz wysokie walory historyczne i kulturowe. Celem ich utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnienie tych wartości poprzez racjonalne gospodarowanie.

W celu ochrony walorów przyrodniczych utworzono na terenie gmin:

Bytnica, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Skąpe i Łagów Rozporządzeniem nr 4 Wojewody Zielonogórskiego  z dnia 15 kwietnia 1996r Gryżyński Park Krajobrazowy. Powierzchnia Parku wynosi 2755 ha a otuliny 20412,5 ha. Na terenie gminy Bytnica powierzchnia GPK wynosi 2115 ha,  otuliny 4970.0ha. Głównie są to tereny zalesione z licznie występującymi zbiornikami wodnymi. Na terenie Parku znajdują się miejscowości: Gryżyna i Grabin

Ochronie poddane zostały tereny polodowcowej rynny rzeki Gryżyński Potok o znacznych walorach krajobrazowych i przyrodniczych nieznacznie zmienionych gospodarką człowieka.

 

Podstawowymi walorami tego terenu są:

-   atrakcyjnie zróżnicowana rzeźba terenu,

-   bogata hydrografia / źródła, jeziora, stawy

-   zróżnicowane typy krajobrazu,

-   bogata szata roślinna i fauna,

-   małe zainwestowanie.

Nie jest jeszcze sporządzony plan ochrony Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

 

Obszary chronionego krajobrazu obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów. Mają duże znaczenie ekologiczne i estetyczne. Pełnią rolę otulinową i łącznikowa dla parków krajobrazowych, stanowiąc element wiążący sieć obszarów chronionych w jednolity i ciągły system.

Służą rekreacji we wszystkich ich formach i rolnictwu ekologicznemu. Mają mało zniszczone lub zniekształcone środowisko przyrodnicze, zachowujące zdolność równowagi biologicznej.

Na terenie gminy wyznaczono obszary chronionego krajobrazu Rozporządzeniem Wojewody Zielonogórskiego  nr 6 z 10.07.1996 r. obejmując obszary na północ od miejscowości Dobrosułów i na południe od miejscowości Bytnica. Łączna powierzchnia objęta obszarem chronionego krajobrazu wynosi 2696.4ha. Działalność gospodarcza na tym obszarze podlega ograniczeniom polegającym głównie na zakazie lokowania obiektów uciążliwych dla środowiska przyrodniczego i stosowania niszczących form użytkowania przyrody.

Formą ochrony cennych obiektów przyrodniczych jest ich uznanie jako pomniki przyrody. W większości przypadków są to osobliwości dendrologiczne, drzewa rzadkich w Polsce gatunków, drzewa występujące na granicach zasięgów lub poza granicami swoich naturalnych zasięgów.

Istotą tej formy ochrony jest prawna opieka nad obiektami przyrodniczymi poprzez zakaz ich niszczenia, usuwania, uszkadzania.

Na terenie gminy znajdują się pomniki przyrody typu punktowego posiadające następujące numery w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody byłego województwa Zielonogórskiego:

nr 58 – dąb szypułkowy, wysokość~25m, wiek~400lat - Kępiny przy drodze leśnej do Dobrosułowa, uschnięty,

nr 67– dąb szypułkowy, wysokość~25m, wiek~500lat – oddział leśny 195l,

nr 244 – dwa buki, wysokość~25 m, wiek~350lat – Budachów /park/,

nr 245–cztery dęby szypułkowe, wiek~350lat-Budachów /park/,

nr 488 – aleja dębowa, 57 dębów, wysokość~15I20m, wiek~25I300lat – Budachów /droga gminna/,

nr 545 – aleja dębów szypułkowych, 111 szt., wysokość~ 20I23m, wiek~120lat – wzdłuż linii oddziałowych leśnych 344 i 343,

546 - aleja dębów szypułkowych, 188 szt., wysokość~ 25m, wiek~150lat – wzdłuż linii oddziałowych leśnych 311, 329, 330,

547 – dwie lipy szerokolistne, wysokość~15m, wiek~150lat – Budachów /obok przystanku autobusowego/,

852 – aleja dębów szypułkowych, 300 szt., wysokość ~ 20m, wiek~150lat - przy drodze gruntowej z Gryżyny do Kosobudza,

853 - aleja dębów szypułkowych, 170 szt., wysokość ~ 20m, wiek~150lat – na skraju lasu.

 

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedliskowych takich jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska i wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce.

Rozporządzeniem nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002r uznano jako użytki ekologiczne na terenie gminy Bytnica tereny pod nazwą:

-   „Pod Orłem” - obszar o powierzchni 3.58 ha w rejonie wsi Struga, wpisany do rejestru pod nr 39,

-   „Gryżyński Wąwóz” - obszar o powierzchni 3.66 ha w rejonie wsi Gryżyna, wpisany do rejestru pod nr 40,

-   „Gryżyńskie Szuwary” – obszar o pwierzchni32,86 ha, w rejonie wsi Gryżyna, wpisany do rejestru pod nr 41,

-   „Bagno Żurawinowe” – obszar o powierzchni 2.81 ha w rejonie wsi Grabin, wpisany do rejestru pod nr 42,

-  „Ratnowskie Bagno”, - obszar o powierzchni 13.26 ha w rejonie wsi Dobrosułów, wpisany do rejestru pod nr 43,

-   „Żurawie Bagno” – obszar o powierzchni 6.93 ha w rejonie wsi Dobrosułów, wpisany do rejestru pod nr 44,

  

Regulacja związana z uznaniem za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe została ustalona Zarządzeniami Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa:

- nr 152 z 13.09.1996 r. dotyczących Nadleśnictwa Bytnica,

- nr 151 z 13.09.1996r. dotyczących Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie,

 

Uznano za ochronne:

-   lasy wodochronne o łącznej powierzchni  1686.0 ha w rejonie miejscowości Grabin, Gryżyna, Budachów,

-  lasy wodochronne stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej o łącznej powierzchni 45.0 ha w rejonie miejscowości Budachów i Grabin,

-  lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej o łącznej powierzchni 27.0 ha w rejonie miejscowości Budachów i Grabin,

-  lasy obronne o powierzchni  8.0ha.

Na terenie gminy lasy ochronne zajmują łącznie  1766.0 ha.

  

Parki maja dużą wartość przyrodniczą w wyniku szczególnych ukształtowań ekosystemów, bogactwa rodzaju i gatunków roślin często oryginalnych drzew tzw. okazów. Podlegają wzmożonej ochronie razem z otoczeniem z tytułu ochrony dóbr kulturowych.

Parki występują w następujących miejscowościach:

-  Gryżyna – park podworski o pow. ~8.0ha, właściwie utworzony i zagospodarowany w skład, którego wchodzą również drzewa pomnikowe, drzewa często spotykane: dęby, klony, wiązy oraz nieliczne obcego pochodzenia jak platan klonolistny, magnolia japońska, cyprysik błotny, tuja.

-      Budachów – park podworski o powierzchni ~5.36 ha, zaniedbany , występuje 27gatunki drzew najliczniej dęby, grochodrzewa, klony, buki, wiązy, założenia przestrzenne zatarte.       

-   Grabin – park podworski o powierzchni ~10.4 ha, położony nad stromym zboczem i stawem, posiadający urozmaicony drzewostan,

-   Bytnica – park podworski o powierzchni ~0.7 ha, z mało zróżnicowanym drzewostanem.

 

Gryżyński Park Krajobrazowy