Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Leśnictwo

Bytnica jest Gminą  leśno-rolniczą o wysokich walorach turystycznych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i klimatycznych. Lasy zajmują prawie 80% powierzchni ogólnej gminy. Jest to najwyższy wskaźnik lesistości w województwie i jeden z najwyższych w kraju. Ten sam wskaźnik dla Lubuskiego wynosi 48,7% i także jest jednym z najwyższych w Polsce (ok. 28%). Dominującym typem siedliska jest bór świeży, zajmujący 69% obszaru. Największy udział mają drzewostany młodych klas wieku (do 40 lat) 42 %. Drzewostany starszych klas wieku, powyżej 80 lat, stanowią 16% powierzchni. Pod względem składu gatunkowego przeważają lasy iglaste. Ich udział wynosi około 94%. Powierzchnia lasów spełniających funkcje ochronne wynosi 1.462,4 ha. Łączne zasoby grubizny szacuje się na 3,5 mln. m3, w tym gatunków iglastych   3,3 mln. m3. Pozyskanie grubizny liściastej i iglastej szacuje się na około 73.819 m3. Powierzchnia szkółki leśnej wynosi około8 ha. Funkcje ochronne bytnickie lasy spełniają na obszarze około2100 ha.

Cały obszar gminy znajduje się poza ujemnym wpływem przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.  Las spełnia ponadto doniosłą rolę w uzupełnianiu skromnych dochodów mieszkańców gminy za pozyskane runo leśne.

Administrowaniem lasami zajmują się: Nadleśnictwo Bytnica i Nadleśnictwo w Krośnie Odrzańskim z.s. w Osiecznicy. 

 

Współpraca z Lasami Państwowymi

W tak bardzo lesistej gminie istotną rolę odgrywają Lasy Państwowe, szczególnie miejscowe Nadleśnictwo Bytnica. Daje zatrudnienie miejscowej ludności, tworzy infrastrukturę drogową, udostępnia turystycznie lasy za pomocą ścieżki edukacyjnej i obiektów „małej architektury”, chroni zasoby przyrodnicze poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną . Niezwykle istotną rolę w zakresie funkcjonowania i rozwoju Gminy Bytnica odgrywają relacje z Lasami Państwowymi, do których winna przynależeć odpowiedzialność za współfunkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego z uwagi na koncentrację wspólnych problemów wynikających z uwarunkowań środowiskowych. Rozumiejąc fakt, iż Lasy Państwowe działają na mocy innych regulacji prawnych, niż Ustawa o Samorządzie Terytorialnym, Wójt Gminy Bytnica wykazuje dużą aktywność w zakresie podejmowania oraz włączania się różnorodne inicjatywy o charakterze opiniodawczym oraz legislacyjnym, które w konsekwencji winny wpłynąć na intensyfikację działań rozumianych, jako wspólne, dobre praktyki służące społeczności lokalnej Gminy oraz Lasów Państwowych. 


Nadleśnictwo Bytnica - kliknij

Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie - kliknij