Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Rolnictwo

Obecnie ogólnie pojęte rolnictwo na terenie gminy Bytnica, zgodnie z ogólnopolskimi tendencjami, ulega intensywnym przekształceniom i zmianom. Duży wpływ na te procesy miała likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych, a obecnie wdrażanie wspólnej polityki rolnej po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej i możliwość korzystania z funduszy strukturalnych.

Uprawa roli na terenie gminy Bytnica nigdy nie była jedynym i głównym źródłem utrzymania ludności. Warunkowała to słaba jakość gleb, duże rozdrobnienie obszarowe gospodarstw oraz bardzo wysoka lesistość. Powyższe czynniki spowodowały ujęcie całości powierzchni gminy jako obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

Przestrzeń rolnicza to 3103,39 haużytków rolnych, co stanowi 15% powierzchni gminy wobec 16578,39 hagruntów zalesionych i zadrzewionych co daje prawie 80% w stosunku do ogólnej powierzchni gminy.

Zdecydowana większość użytkowanych rolniczo gleb to gleby słabe, klas V i VI, mało korzystne pod względem ich przydatności w uprawie polowej. Brak ziem żyznych decyduje o strukturze zasiewów i nasadzeń, którą tworzą głównie zboża. W ostatnich latach można jednak zaobserwować, iż rolnicy coraz częściej decydują się na zasiewy z roślin przemysłowych – głównie rzepaku i kukurydzy.

Wymienione obiektywne mierniki wskazują, że warunki glebowe do produkcji polowej należą do najgorszych w regionie. Naturalnym utrudnieniem w gospodarowaniu są też nieuniknione ze względu na dużą lesistość szkody powodowane przez zwierzęta łowne.

Obszar gruntów użytkowanych przez rolników indywidualnych wynosi 2322 ha. Pozostałe grunty pozostają we władaniu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Lasów Państwowych oraz innych jednostek.

Bardzo duża jest liczba małych gospodarstw do 1 ha – 324.

Podstawową formą własności są gospodarstwa indywidualne, wśród których 80% stanowią gospodarstwa o powierzchni nie przekraczającej 10 ha. Struktura wielkości gospodarstw rolnych na terenie Gminy wynosząca 10,7 hajest porównywalna do średniej liczonej dla województwa, która wynosi około10 haużytków rolnych.

W 17 największych gospodarstwach jest skupionych aż 75% gruntów – prawie 1.800 ha.