Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

o Gminie

Charakterystyka ogólna

Gmina leży w południowej części Równiny Torzymskiej, ma 20,8 tys. ha powierzchni, z czego lasy i zadrzewienia stanowią około 79%.
Głównymi elementami ukształtowania powierzchni gminy są różne poziomy tarasowe sandru Pliszki. Na północy gminy przebiega wąskie koryto tej bardzo atrakcyjnej rzeki. W centralnej części biegnie rynna polodowcowa wypełniona płytkimi jeziorami - Bytnickim, Kokno i Głębokie. Najbardziej jednak znanym elementem geomorfologicznym tego obszaru jest rozciągająca się południkowo głęboka i urozmaicona rynna Gryżyńskiego Potoku. Występują w niej prawie wszystkie formy morfologiczne związane z lodowcem. Mnogość źródeł, głębokich jezior, stawów oraz bogactwo flory i fauny spowodowały, iż utworzono tu Gryżyński Park Krajobrazowy.


Teren gminy odwadniany jest głównie przez Pliszkę, Gryżyński Potok oraz Bielę. Rzeczki te charakteryzują się bardzo wysoką czystością wody. Większość lasów tej typowo leśnej gminy należy do Puszczy Rzepińskiej i są to przede wszystkim bory sosnowe z rzadką domieszką brzozy a na żyźniejszych terenach dębu, buka i świerka. Przeważają drzewostany stosunkowo młode.


Ze szczególnie atrakcyjną szatą roślinną spotykamy się we wspomnianej już rynnie Gryżyńskiego Parku. Na uwagę zasługują liczne, charakterystyczne dla tej gminy aleje drzew dębowych z wieloma okazami pomnikowymi, występujące szczególnie w okolicach Gryżyny, Grabina oraz Budachowa.. Wspomniane już duże zalesienie, liczne walory krajobrazowo - przyrodnicze oraz mała gęstość zaludnienia (ok. 12 osób / km2) stanowią o dużej atrakcyjności turystycznej gminy.

Gmina Bytnica z lotu ptaka cz. I