Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

15 czerwca 2020 08:32 | Aktualności

Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

Wójt Gminy Bytnica – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Bytnica

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim;

2) zamieszkiwać na terenie gminy Bytnica;

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;

5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ważne informacje dla osób składających oferty:

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia, które kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza decyduje kolejność zgłoszenia kandydata. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVI D19).

 

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego. Wynagrodzenie rachmistrza ustala się jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Rekomendowana liczba rachmistrzów terenowych dla Gminy Bytnica – 1

 

 

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:


1) Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz oświadczenia o spełnieniu warunków nr 1), 2), 4) – załącznik nr 1

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). – załącznik nr 2

4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na stanowisko rachmistrza terenowego - załącznik nr 1.

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 08 lipca 2020 r. w formie pisemnej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bytnica, Bytnica 52, parter pok. nr 1 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.”

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

  

 

                                                                                   Wójt Gminy Bytnica

                                                                                   Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                   /-/ Sebastian Bartczak

 

Artykuł przeczytano: 292 razy WydrukujDo góry