Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

13 marca 2020 09:08 | Aktualności

Usuń azbest w 2020 r.

Informujemy, że Gminy Bytnica kontynuuje w 2020 roku zadanie „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2020 r.” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Nabór wniosków trwa do 30 kwietnia 2020 roku.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest poniesione po dniu 1 stycznia 2020 r. Dofinasowanie nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.

W 2020 r. wysokość dofinansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jest uzależniona od wskaźnika G za 2019 rok (wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.). i wynosi odpowiednio:

  • do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500,
  • do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 2000,
  • do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 2000.

 

Dla naszej gminy wskaźnik G wyniósł w 2019 roku 1 485,40 zł., zatem jeszcze w tym roku dofinasowanie wyniesie do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 68 391 87-07 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bytnica , pokój nr 2.

Artykuł przeczytano: 478 razy WydrukujDo góry