Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Organizacje pozarządowe

21 lipca 2020 11:11 | Organizacje pozarządowe

Zaproszenie do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2021 rok”

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2021 rok”

Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą nr XXXIX/200/2010 Rady Gminy Bytnica z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Bytnica w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji jest wspólne wypracowanie obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy w 2021 roku oraz wyrażenie opinii na temat projektu uchwały. Uwagi i opinie, zaprezentowane w trakcie konsultacji, uwzględniane są przy podejmowaniu ostatecznej decyzji ale nie są wiążące dla Rady Gminy.

Projekt uchwały znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy Bytnica www.bytnica.pl w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie BIP http://www.bip.bytnica.pl/ w zakładce prawo lokalne i dalej projekty uchwał rady.

Uwagi i propozycje proszę zamieszczać w załączonym druku „ANKIETA”.

Uwagi proszę kierować na adres Gminy Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@bytnica.pl lub m.szaja@bytnica.pl z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2021 rok”.

Termin konsultacji ustala się na okres od 22.07.2020r. do 31.07.2020r.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                         /-/ Sebastian Bartczak

 

 

Artykuł przeczytano: 254 razy WydrukujDo góry