Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

09 kwietnia 2019 09:46 | Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w powiecie krośnieńskim

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują
2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

−        poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

−        wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

−        sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,

−        nieodpłatną mediację, lub

−        sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających  na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Osoby uprawnione do korzystania

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów:

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim,
ul. Piastów 10b, pok. nr 015, tel.: 68 383 02 91 

poniedziałek, czwartek: 13.00-17.00    

wtorek, środa, piątek: 11.00-15.00

 

2. Budynek Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Gubinie,
ul. Obrońców Pokoju 20, parter, pok. nr 12

poniedziałek, czwartek: 13.00-17.00
wtorek, środa, piątek: 11.00-15.00

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.

 

Zapisy na porady:

Na porady nie obowiązują zapisy. Wystarczy przyjść w godzinach dyżuru danego punktu.


Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

 

 

 

Dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:

nr tel. 789 300 610 w każda 1. i 3. środa miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00

 

Bezpłatne porady korespondencyjne:

−        e-mailowo - na adres: porady@civis-sum.org.pl

−        listownie -   na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia
Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni

 

 

Szczegółowe informacje:     edukacja-prawna.info.pl/powiat-krosnienski

 

 

Zadanie w zakresie prowadzenia punktu nr 2 jest realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry i finansowane ze środków przekazanych przez Powiat Krośnieński na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego w 2019 r.”

plakat__powiat_krosnienski.jpg

Artykuł przeczytano: 356 razy WydrukujDo góry