Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

CARITAS

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bytnicy

Od 1 grudnia 2006r. na terenie Gminy Bytnica funkcjonuje Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bytnicy. Caritas działa w obszarze zaspokajania potrzeb rzeczowych i żywnościowych rodzin z naszej gminy. Wójt Gminy Bytnica popiera taką działalność i dlatego w ramach pomocy udostępnia nieodpłatnie gminnego busa na dowożenie żywności oraz lokale na prowadzenie tej działalności.

29 października 2009r. Wójt Gminy Bytnica pierwszy raz ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, który wygrał Parafialny Zespół Caritas. W związku z tym na terenie gminy zaczęły funkcjonować dwie świetlice profilaktyczno – wychowawcze w Bytnicy i w Budachowie prowadzone przez Caritas. Pomysł okazał się bardzo trafny więc Wójt Gminy Bytnica co roku ogłasza konkurs na prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych.

Pieczę nad funkcjonowaniem świetlic w Bytnicy i w Budachowie sprawują: Pani Maria Kolanko oraz Pani Łucja Dawidziak.

Zadaniem świetlic jest niesienie pomocy dydaktycznej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży. Świetlice funkcjonują przez cały rok w ciągu trzech dni w tygodniu  (wtorek, środa, czwartek) po cztery godziny dziennie (14:00-18:00). W każdej ze świetlic działaniami objętych jest 60 dzieci z rodzin bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niewydolnych wychowawczo. Podczas zajęć kształtowane są prawidłowe postawy interpersonalne i społeczne. Dzieci i młodzież korzystają z zajęć grupowych, pomocy indywidualnej, w tym specjalistycznej (logopeda), zajęć socjoterapeutycznych oraz pomocy w nauce. Odbywają się zajęcia korygujące wady wymowy prowadzone przez logopedę oraz zajęcia teatralne prowadzone przez aktora. Korzystanie z Internetu oraz doskonalenie znajomości komputera, praca w programach multimedialnych pomaga dzieciom i młodzieży w nauce, ćwiczy umiejętności matematyczne, plastyczne, pamięć i koncentrację. Bardzo ważnym elementem wyposażenia świetlic jest chusta i tunel terapeutyczny. Organizowane są wycieczki między innymi do teatru, palmiarni w Zielonej Górze oraz skansenu etnograficznego w Ochli. Wspólnie z Caritas Diecezjalną i Klubem Seniora odbywają się warsztaty kulinarne. Świetlice są organizatorem wakacyjnych zajęć dla dzieci. Podczas zajęć wakacyjnych także organizowane są wycieczki dla dzieci. Dzięki wsparciu OPS dzieciom z rodzin objętych pomocą ośrodka zapewnia się wyżywienie podczas półkolonii. Dla podopiecznych organizowane są konkursy plastyczne, rozgrywki sportowe, zabawy integracyjne, zajęcia komputerowe. Napoje dla dzieci oraz materiały i przybory do zajęć zapewnia Parafialny Zespół Caritas. Często odbywają się cotygodniowe jednodniowe wycieczki do różnych miejsc naszego regionu oraz w góry m.in.: wycieczka do stadniny koni w Bronkowie, rejs po Odrze, atrakcje Parku Krasnala w Nowej Soli, Program zabaw „Wolontariusze Dzieciom” w Świdnicy, Wyjazd nad jezioro do Gryżyny, Wycieczka do Szklarskiej Poręby, Wycieczka na mecz żużlowy Falubazu. Co roku przedstawiane jest podsumowanie wakacyjnych zajęć. Każde dziecko otrzymuje dyplom oraz upominki ufundowane przez PZC. Organizowane są imprezy okolicznościowe dla dzieci np. z okazji Dnia Dziecka, zakończenia wakacji, Mikołaj z zabawą i poczęstunkiem. W realizacji zadań pomagają między innymi Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Wojewódzki, Urząd Gminy w Bytnicy, OPS w Bytnicy, Zespoły Edukacyjne w Bytnicy i w Budachowie, Parafialny Zespół Caritas w Bytnicy, Zakład Produkcji Drzewnej Hamar, Krośnieńskie Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży w Krośnie Odrz.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy dostaje jeden posiłek dziennie, składający się co najmniej z kanapek i ciepłej herbaty oraz słodyczy i owoców. Środki na dożywianie pochodzą z dotacji zdobywanych przez PZC, z programu PEAD oraz od sponsorów[1].

 [1] Na podstawie złożonych ofert konkursowych i sprawozdań Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Parafialny Zespół Caritas przy parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Bytnicy