Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

03 lipca 2019 12:21 | Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTNICY

                                                                  Bytnica 02.07.2019

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTNICY

WÓJT GMINY BYTNICA

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYTNICY

 1. 1.      Wymagania niezbędne:
  a) wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej    zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn.zm.);
  b) co najmniej 5 letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej
  c) obywatelstwo polskie,
  d) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  f) nieposzlakowana opinia,
  g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

h) znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych
2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność kierowania zespołem pracowników;
b) umiejętność praktycznego stosowania przepisów;
c) umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;
d) umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
e) predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
f) bardzo dobra organizacja czasu pracy;
g) aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności;
h) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na statutową działalność Ośrodka Pomocy Społecznej;
i) prawo jazdy kat. B;
j) dyspozycyjność.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
b) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
c) Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
d) Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy i  księgowym OPS.
e) Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
f) Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.

g) Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
h) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
i) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
j) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS.
k) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń dotyczących działalności OPS oraz  składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS.
l) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
ł) Informowanie Wójta o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
4. Wymagane dokumenty:

a) podpisana ,,Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz „ Klauzula informacyjna” (załączniki do pobrania)
b) CV z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
c) list motywacyjny i oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
e) Kopie świadectw pracy,
f) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku,
g)  oświadczenie napisane przez kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
h) Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
- Wymiar czasu pracy: pełny etat.
- Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy.
- Praca na parterze budynku.
- Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia  26 lipca 2019r. do godz.15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bytnica (pokój Nr 1) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Bytnica, 66-630 Bytnica 52 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy”.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do urzędu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 68 391 8700 lub 665019187.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy Bytnica.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 30 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Bytnica, pokój nr 7 o godzinie 13:00.                                                       

6. Dodatkowe informacje:

a) Osobie , której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązane będą do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

b) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bytnica oraz tablicy informacyjnej w  Urzędzie Gminy Bytnica.

c) W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

d) Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania  wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1)     Administratorem   danych osobowych jest Gmina Bytnica .

2)     Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3)       Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko kierownicze, realizacja procesu rekrutacji, w szczególności ocena   kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które   aplikują kandydaci.

4)     Podstawą prawną przetwarzania są:

a) Przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 22[1] Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

b) Uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy kandydat jest  odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).

5)     Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

6)       Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)     Uprawnienia:

a)       prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej;

b)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

                                                 WÓJT GMINY

                                               / - / Sebastian Bartczak

Artykuł przeczytano: 679 razy WydrukujDo góry