Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

10 stycznia 2019 13:47 | Aktualności

ZARZĄDZENIE nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

Wykonując art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.5.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020.

 

ZARZĄDZENIE nr 0050.5.2019

Wójta Gminy Bytnica

z dnia  10 stycznia 2019 roku

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

 

Zgodnie z art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

  1. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020:

1)        Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 15.00;

2)        Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 01 kwietnia 2019r. do dnia 05 kwietnia 2019 r.

3)        Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 19 kwietnia 2019r. o godz. 12.00;

4)        Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2019r. do godz. 15.00;

5)        Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00

                2. Ustalam harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020:

1)      Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od dnia 6 maja 2019 r. do dnia 17 maja 2019r. do godz. 15.00;

2)      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r.

3)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 31 maja 2019r. o godz. 12.00;

4)      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 03 czerwca 2019r. do dnia 07 czerwca 2019r. do godz. 15.00;

5)      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - dnia 10 czerwca 2019 r. o godz. 12.00.

  3. Wykonanie zarządzenia powierzam, Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy.

  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Bytnica

/-/ Sebastian Bartczak

Artykuł przeczytano: 346 razy WydrukujDo góry