Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Informacja o cenach wody i ścieków od 1 marca 2016

Od dnia 01.03.2016 na terenie Gminy Bytnica obowiązywać będą nowe ceny wody i ścieków.

Wniosek o zatwierdzenie nowych taryf złożył Wójtowi Zakład Komunalny w Bytnicy w dniu 21 października 2015 r. Wójt po zweryfikowaniu wniosku przedłożył projekt uchwały Radzie Gminy. Na sesji w dniu 27 listopada Rada Gminy nie podjęła uchwały.

W związku z tym stawki przedstawione przez ZGK we wniosku będą obowiązywać na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015  poz. 139 z późn. zm.).

Artykuł  24 ust. 8 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2015  poz. 139 z późn. zm.) brzmi „Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf”.  

Ceny wody i ścieków rok 2016

 

 

 

Woda Stawka za 1m3

Woda Stawka za 1m3

Ścieki Stawka za 1m3

Ścieki Stawka za  1m3

 

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Gospodarstwa domowe posiadające wodomierze

4,15

4,48

7,18

7,75

Gospodarstwa domowe nie posiadające wodomierzy

4,47

4,83

7,18

7,75

Pozostali odbiorcy z wyłączeniem gminnych jednostek samorządowych

4,26

4,60

7,18

7,75

Straż Pożarna

4,47

4,83

 

 

 

 

Ustala się cenę wywozu nieczystości płynnych  w wysokości 7,75zł/m3 + 10 zł koszt transportu.  Jest on jednakowy na terenie całej gminy. Koszt 1 beczki to 48,75 zł.