Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny

„Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny” w Gryżynie

Od 06 maja 2008roku na terenie Gminy Bytnica funkcjonuje Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny. Stowarzyszenie powołane jest do działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności terenu gminy Bytnica, Skąpe, Torzym, Łagów.  Działa w celu opracowania zintegrowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich w rozumieniu przepisów Programów Operacyjnych dla terenów w/w gmin. Wspiera działania na rzecz realizacji wspomnianych Programów Operacyjnych. Promuje obszary wiejski na terenie gmin Bytnica, Skąpe, Torzym, Łagów.  Mobilizuje ludność do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Upowszechnia i wymienia informacje związane z aktywnością ludności na obszarach wiejskich. Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny współpracuje z jednostkami samorządu oraz Zarządem Parków Krajobrazowych na rzecz rozwoju. Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, promocję zdrowia, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez  organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, imprez kulturalnych takich jak festyny, targi, pokazy i wystawy służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, a także działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej ( w tym: opracowanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym).


Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny - http://przyjaciele.gryzyna.pl/


http://griesel-gryzyna.eu/


Zarząd:
 
Magda Miś – prezes
Mirosław Urbańczyk – wiceprezes
Paweł Aulich – skarbnik
Małgorzata Kurmańska – sekretarz
 
30
 

Adres do korespondencji:
Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny
Gryżyna 14, 66-630 Bytnica
 
 68 346 64 67
E-maile:  zarzad@przyjaciele.gryzyna.pl
 

gosia@przyjaciele.gryzyna.pl

magda@przyjaciele.gryzyna.pl

mirek@przyjaciele.gryzyna.pl

pawel@przyjaciele.gryzyna.pl

 

Sołectwo Gryżyna