Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Rzeka Pliszka

Niewątpliwie dużą atrakcją dla miłośników spływów kajakowych jak również dla wędkarzy jest rzeka Pliszka znajdująca się na połnocno-zachodniej granicy gminy. Rzeka ta należy do jednych z najczystszych w Polsce, a jej malownicze wąskie koryto z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami skarp i urokliwymi meandrami pozwalają zaliczyć Pliszkę  do rzek nizinnych o skali trudności rzek górskich.

Jedyną naturalną granicą Gminy Bytnica stanowi odcinek wzdłuż rzeki Pliszka. Duże kompleksy leśne, przez które ona przebiega stanowią barierę dla powiązań zewnętrznych.

Ukształtowanie terenu jest mało zróżnicowane. Prawie na całym obszarze gminy rozprzestrzeniają się różne poziomy terasowe Sandru Pliszki. Głównym czynnikiem mającym wpływ na powstanie krajobrazu miał lądolód wraz z wodami roztopowymi. Nad osadami triasu i jury zalega kompleks osadów czwarto i trzeciorzędowych.

Na wschód od Dobrosułowa występują misy wytopiskowe słabo zaznaczone w rzeźbie terenu. Koryto rzeki Pliszki wygląda niezwykle malowniczo z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami skarp. Powierzchnie poszczególnych poziomów sandrowych generalnie  opadają w kierunku południowym i południowo – zachodnim.

Trzeciorzęd reprezentowany jest głównie przez osady mioceńskie wykształcone w formie piasków, mułków, iłów z pokładami węgla brunatnego i występuje na głębokości 41.0I300.0 m. Na powierzchni występują zgromadzone osady czwartorzędowe z okresu zlodowacenia, zdominowane są przez piaski i żwiry budujące poszczególne poziomy sandrowe. Są to najczęściej piaski drobne sredniozagęszczone.

W dnach rynien polodowcowych oraz rzek znajdują się pokłady torfów, kredy Jeziernej, gytii, mułków oraz piasków o miąższości sięgającej kilku metrów.

Wśród ryb gatunki chronione jak pstrąg potokowy, minóg strumieniowy, koza, śliz, piekielnica można spotkać w rzece Pliszka.

Rzeka Pliszka