Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

logozgwrp.jpg [225x224]

 

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Jest największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju.

Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Obecnie Związek zrzesza ponad 550 gmin wiejskich z terenu całego kraju. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania prowadzone są na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich.

"Naszym zadaniem jest rozwinięcie pracy samorządowej, podniesienie rozwoju gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich, czuwanie nad obroną praw i interesów gmin oraz udzielanie im porady prawnej i informacyjnej, tudzież współdziałanie z gminami w zakresie działalności nad podniesieniem dobrobytu kulturalnego i materialnego gmin wiejskich" - głosił statut Związku Gmin Wiejskich z 1925 r.

Co robimy ?

 • · Bierzemy udział w pracach legislacyjnych, w komisjach sejmowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 • · Uczestniczymy w pracach instytucji i komisji działających na rzecz samorządu lokalnego oraz wspomagających rozwój obszarów wiejskich
 • · Organizujemy seminaria, szkolenia, konferencje i warsztaty
 • · Rozwijamy współpracę z samorządowymi organizacjami międzynarodowymi i krajowymi.
 • · Rozwijamy nowoczesne formy komunikacji i zarządzania pomiędzy gminami.
 • · Dbamy o interesy polskich gmin w Brukseli poprzez udział naszych delegatów w pracach Komitetu Regionów UE.

Efekty działalności Związku

 • · wypracowaliśmy kilkadziesiąt stanowisk w kluczowych sprawach dla gmin
 • · przedstawionych zostało kilkaset opinii prawnych do projektów ustaw
 • · kilkadziesiąt wystąpień reprezentantów Związku w trakcie spotkań z przedstawicielami Parlamentu i Rządu
 • · liczne wystąpienia o zwrot należnych gminom środków finansowych,
 • · lobbing na rzecz gmin wiejskich,
 • · realizacja programów badawczo-analitycznych w ponad 300 gminach wiejskich
 • · stworzenie podstaw do systemu monitorowania obszarów wiejskich
 • · ponad 1000 utworzonych bezpłatnych kont e-mailowych dla gmin
 • · zainicjowanie 16 projektów wspomagających działalność gmin i wzmacniających struktury ZGW RP o łącznym budżecie ponad 2,8 min zł
 • · zainicjowanie programu wdrażającego w 440 gminach technologie informatyczne
 • · tworzenie baz danych w gminach wspomagających zarządzanie oświatą, służbą zdrowia, opieką społeczną i kulturalną,
 • · przedstawienie niezależnych od rządu danych o wydatkach gmin,
 • · udział ponad 4000 przedstawicieli gmin w szkoleniach, konferencjach, warsztatach
 • · szybki dostęp do informacji poprzez struktury Związku.

Wszystkie cele Związku są realizowane tym efektywniej im liczniej gminy wiejskie będą zrzeszone w jego strukturach. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zaangażowanie nowych gmin w działalność Związku.

htpp://zgwrp.pl