Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Atrakcje

Gryżyński Park Krajobrazowy

lubuskie, pow. krośnieński, gm. Bytnica

Parki: Krajobrazowe

Pomiędzy Gryżyną a wsią Grabin i dalej do Szklarki Radnickiej rozciąga się  Gryżyński Park  Krajobrazowy. Kto przybył tu pierwszy raz, nie jest przygotowany na takie widoki. Zaskoczenie wywołuje wątpliwości - jak to możliwe, żeby w tym z pozoru jednostajnym krajobrazie znajdował się świat pełen wody, kolorów, liści buków, olch i dębów. Trzeba się oswoić ze świadomością, że to wspaniała rzeczywistość, przepełniona niezwykłymi formami zboczy , dolin i pagórków. Woda wypływa zewsząd i znikąd. Po kilkunastu metrach już szemrze i meandruje. Woda czysta jak kryształ, pozwala śledzić piaszczyste dno i kamyki w wodzie.

Najpiękniejszy jest „Gryżyński Wąwóz” o powierzchni 3,66 ha, który powstał w wyniku działalności wód płynących głównie w okresie po ustąpieniu lodowca a przed pojawieniem się szaty roślinnej na tym terenie. Innym ciekawym obiektem ekologicznym są  „Gryżyńskie Szuwary” – jest to obszar o powierzchni 32,86 ha położony w rynnie polodowcowej w pobliżu źródeł Gryżynskiego Potoku. Przeważają tu zabagnione łąki oraz luźne zakrzaczenia olchowe i wierzbowe. Podmokły i niedostępny teren stanowi ostoję zwierzyny a przede wszystkim bobra, wydry i żurawia. Podobnie ciekawym miejscem jest „Bagno Żurawinowe” o obszarze 2,81 ha. Jest to torfowisko przejściowe z cennymi gatunkami roślin jak modrzewnica zwyczajna, bagnica torfowa, przygiełka biała. W rynnie Grażyny znajduje się 11 polodowcowych jezior. Największe z nich to jezioro Jelito, liczące 49,9 ha powierzchni i głębokości do 36 m. Jeziora te są zasilane przez przeszło 100 źródeł położonych między wsiami Gryżyna i Grabin. Przez teren Parku przepływa rzeka „Gryżyński Potok”. Obfitość i czystość wód stanowi o pięknie krajobrazu i rozmaitości form życia. W wodach rzeki żyją pstrągi a nad jej brzegami obserwować można rzadkie ptaki, raczej górskich okolic jak pliszki górskie i pluszcze. Z wodami jej jest związany też bóbr europejski. Do cennych wartości Parku, obok walorów krajobrazowych, należy przyroda ożywiona i nieożywiona. Nie została ona jeszcze tu przekształcona i zniszczona przez człowieka, na co miała wpływ niska gęstość zaludnienia, brak przemysłu oraz wysoki stopień zalesienia. Ponad 86% powierzchni Parku zajmują lasy. Gospodarowanie nimi jest przykładem godzenia funkcji gospodarczych z ochronnymi. Świadczy o tym przebywanie na jego obszarze bielika oraz innych ptaków zagrożonych w skali europejskiej to jest bociana czarnego, kani rdzawej, sokoła wędrownego, żurawia oraz zimorodka.

Lasy, wśród których dominują bory sosnowe, tworzą lokalny mikroklimat oraz pełnią niezwykle cenną rolę jako siedlisko życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Świat zwierzęcy reprezentowany jest przez zwierzynę łowną jak jelenie, dziki, sarny, lisy, tchórze, kuny, borsuki, norki amerykańskie. Spośród płazów należy wymienić rzekotkę drzewną, kumaka nizinnego, ropuchę paskówkę. Z gadów na tym terenie wymienić należy żółwia błotnego, żmiję zygzakowatą i gniewosza plamiastego. Świat owadów reprezentowany jest przez rzadkie gatunki motyli, ważek chrząszczy i innych bezkręgowców. Warto tu jednak w tym miejscu  wymienić jelonka rogacza, pachnicę oraz kozioroga dobosza.

Objęte ochroną i uznane za pomniki przyrody, cztery aleje dębów szypułkowych, swoją długowiecznością (około 150-200 lat), i okazałością (wysoka 20 – 25 m. przy obwodzie 180 – 400 cm) stanowią niewątpliwie typową osobliwość Parku. Do zróżnicowanej szaty roślinnej Parku przyczyniła się wielka różnorodność zespołów roślinnych, spośród których duże znaczenia mają zespoły związane wodami, brzegami zbiorników wodnych, bagnami oraz różnego rodzaju torfowiskami. Prześledzić można na tym terenie wszystkie stadia zarastania i wypłycania jezior, a także znaleźć szereg rzadkich i chronionych gatunków roślin jak goździka sinego, kłóć wiechowatą, bagno zwyczajne, rosiczkę okrągłolistną, grążel drobny,  grzybień biały oraz storczyk szerokolistny.  Gryżyński Park Krajobrazowy i jego okolice to tereny o znakomitych warunkach do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej.

Dla turystów chcących poznać świat przyrody pracownicy Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego wytyczyli  ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Wędrówka rozpoczyna się przy Ośrodku Wypoczynkowym w Gryżynie nad jeziorem Kałek. Rozmieszczone  wzdłuż trasy tablice prezentują ciekawostki o florze i faunie Parku. 

Zdjęcia: