Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

23 maja 2013 22:48 | Organizacje pozarządowe

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi"

S P R A W O Z D A N I E

z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536z późn. zm) na 2012 rok” uchwalonego dnia 27 października 2011r. uchwałą Nr XI/47/2011 Rady Gminy Bytnica

 

Załączniki:

sprawozdanie_2012_rok [36 KB]