Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

16 stycznia 2020 15:22 | Organizacje pozarządowe

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2018 poz. 450 z późn. zm) na 2019 rok” uchwalonego dnia 01 sierpnia 2018r. uchwałą Nr XXVII/133/2018 Rady Gminy Bytnica (Dz. Urz. 2018 poz. 1834 z dnia 7 sierpnia 2018r.)

Załączniki:

sprawozdanie_z_realizacji_rocznego_programu_wspolpracy_gminy_bytnica_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2019_rok.pdf [260.85 KB]