Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

02 lutego 2018 10:26 | Organizacje pozarządowe

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2016 poz. 239 z późn. zm) na 2017 rok” uchwalonego dnia 27 października 2016r. uchwałą Nr XIV/74/2016 Rady Gminy Bytnica (Dz. Urz. 2016 poz 2113 z dnia 28 października 2016r.)

Załączniki:

sprawozdanie_z_realizacji_rocznego_programu_wspolpracy_z_ngo_za_2017_rok.pdf [1.1 MB]