Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

28 maja 2020 11:04 | Aktualności

Informacja o XII sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 04.06.2020r. g. 13:00

Ogłoszenie

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

4 czerwca 2020r. odbędzie się XII sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 13:00   

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

  1. Otwarcie XII sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie porządku obrad XII  sesji.
  3. Przyjęcie protokołu  z XI sesji Rady Gminy w Bytnicy.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
  6. Przedstawienie  raportu przez wójta o stanie gminy, rozpatrzenie przez radę raportu oraz debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Bytnica wotum zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie gminy.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2019 rok

a)przedstawienie przez  Wójta sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bytnica– (uchwała RIO nr 191/2020 z dnia 01 kwietnia 2020r.),
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w postaci oceny sprawozdania finansowego za 2019 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bytnica z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bytnica z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (Uchwała RIO nr 311/2020 z dnia 18 maja 2020r.),

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Bytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bytnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2019rok

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

12.Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej  na 2020 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Bytnica na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

15.Interpelacje i  zapytania Radnych

16. Sprawy różne

17.Zakończenie XII sesji Rady Gminy w Bytnicy.


Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 117 razy WydrukujDo góry