Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

12 czerwca 2019 09:44 | Aktualności

Zarządzenie nr 0050.33.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 0050. 33.2019

WÓJTA GMINY BYTNICA

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Bytnicy

 

                Na podstawie  art. 31 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 15 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i art. 145 kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2243, 2244, 2245, 2377, 2432, z 2019 r. poz. 730)  zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ze względu na utrzymujące się upały i prognozy pogody, które wskazują  na wzrost temperatury powietrza, zarządzam skrócenie czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Bytnicy, bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  2. Od dnia  12 czerwca 2019 r. do odwołania ustalam czas pracy dla pracowników w godzinach od  7.30 do godz. 13.00.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Bytnica.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                                        /-/ Sebastian Bartczak

Artykuł przeczytano: 34 razy WydrukujDo góry