Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

29 stycznia 2019 13:24 | Aktualności

Informacja o IV sesji Rady Gminy Bytnica 31 stycznia 2019r.

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

31 stycznia 2019r. odbędzie się IV sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00    

 

Porządek obrad IV sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 1. 1.    Otwarcie sesji.
 2. 2.    Przyjęcie porządku obrad IV sesji.
 3. 3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr III.
 4. 4.    Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. 5.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego za zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 4. Podjęcie uchwały sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2019 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  pn. „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy na 2019 r.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 293 razy WydrukujDo góry