Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

11 sierpnia 2020 09:32 | Aktualności

Informacja o XIII sesji Rady Gminy Bytnica

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

19 sierpnia 2020r. odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00    

 

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

 1. Otwarcie XIII sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIII  sesji.
 3. Przyjęcie protokołu  z XII sesji Rady Gminy w Bytnicy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
 6. Informacja Przewodniczącego MGZGOK
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2020 poz. 1057 z późn. zm.) na 2021 rok"
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Interpelacje i  zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie XIII sesji Rady Gminy w Bytnicy.