Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

20 lutego 2020 14:23 | Aktualności

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyczalni ścieków

Referat Rolnictwa, Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Rozwoju Urzędu Gminy w Bytnicy przypomina właścicielom nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązku zgłoszenia (po zakończeniu jej budowy) eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.   

Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym w załączniku. Wniosek można również pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bytnica, pok. 2.

Przyjęcia zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków dokonuje Wójt Gminy Bytnica zgodnie z art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (DZ. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311). Przyjęcie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków obciążone jest opłatą skarbową w wysokości 120 zł (zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową).

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania tego zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny (art. 342 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska). Grzywna ta nie stanowi legalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Dodatkowych informacji na temat wymaganych dokumentów przy zgłaszaniu przydomowej oczyszczalni ścieków udzielają pracownicy Referat Rolnictwa, Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Rozwoju Urzędu Gminy w Bytnicy, pok. 2, lub pod nr tel. 68 391 87-07.

Załączniki:

zgloszenie_eksploatacji_przydomowej_oczyszczalni_sciekow.doc [68.5 KB]