Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

16 stycznia 2020 11:05 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin.

Zapytanie ofertowe:

na świadczenie usług w postaci konsultacji,  porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin.

Bytnica, dnia 16 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630

Wójt Gminy Bytnica zaprasza do złożenia oferty

na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin.

1. Nazwa zamówienia:

a)  świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin, realizowanych w szczególności na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego na rok 2020 Uchwałą Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 września 2019 roku, uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie pomocy psychologicznej, konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin. 
 2. Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.
 3. Miejsce świadczenia usług - Gminne Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d).
 1. Konsultacje odbywać się będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem konsultacji, ustalonym po zawarciu umowy (szacunkowa liczba godzin – 24)
 2. Podstawą realizacji zamówienia będzie umowa zlecenie z wybranym oferentem.
 3. Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający uzna warunki za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada wykształcenie wyższe z zakresu psychologii.

4. Wymagane oświadczenia i dokumenty

 1. Formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
 2. Uwierzytelnione przez Wykonawcę kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO.

5. Kryteria wyboru oferty

Cena – najniższa cena brutto za godzinę pracy .

W przypadku złożenia ofert w identycznej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6. Forma i sposób wynagrodzenia

 1. Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ustalonej ceny za godzinę pracy, płatne na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku;
 2. Cena pozostaje niezmieniona w okresie wykonywania zamówienia;
 3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca ( w tym m.in. koszty dojazdu).

7. Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej.

8. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Bytnicy w sekretariacie pok. 1 w terminie do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 14.00.

Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub pocztą (list polecony) na adres Bytnica 52, 66-630, z dopiskiem:

Wójt Gminy Bytnica

Zapytanie ofertowe - na świadczenie usług w postaci konsultacji, porad psychologicznych udzielanych przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin. 

Na kopercie należy umieścić również nazwę Wykonawcy i jego adres.

Datą złożenia oferty jest data wpływu do Urzędu Gminy w Bytnicy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje szczegółowe odnośnie ofert można uzyskać osobiście w pok. nr 7 Urzędu Gminy lub telefonicznie 68 391 87 14 lub 68 391 87 00 wew. 44. 

Planowany termin rozpatrzenia ofert do 7.02.2020r.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Bytnica

                                                                                                      /-/ Sebastian Bartczak

 

Załączniki:

zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.odt [7.88 KB]

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zgodnej_z_rodo.docx [13.99 KB]

klauzula_informacyjna_rodo.docx [17.06 KB]

zarzadzenie_wojta_gminy_bytnica_nr_0050_8_2020_w_sprawie_kominsji_w_celu_rozstrzygniecia_oferty_na_uslugi_w_postaci_porad_psychologicznych.pdf [97.04 KB]