Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

18 września 2019 09:44 | Aktualności

Informacja o VIII sesji Rady Gminy Bytnica 30.09.2019r. godz. 14:00

Ogłoszenie

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

30 września 2019r. odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00    

 

Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy w Bytnicy. 


1.         Otwarcie VIII  sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad VIII  sesji.

3.         Przyjęcie protokołu  z VII sesji Rady Gminy w Bytnicy.

4.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 poz. 688 z późn. zm.) na 2020 rok"

7.         Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bytnica na 2020 rok.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/79/2016 Rady Gminy Bytnica z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bytnica.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Bytnicy wchodzącego w skład Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

11.       Interpelacje i  zapytania Radnych

12.       Sprawy różne

13.       Zakończenie VIII sesji Rady Gminy w Bytnicy.


Zapraszamy chętnych mieszkańców