Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

12 czerwca 2019 10:54 | Aktualności

Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bytnica 25 czerwca 2019

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

25 czerwca 2019r. odbędzie się VII sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00   

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 1. Otwarcie VII  sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad VII  sesji.
 3. Przyjęcie protokołu  z VI sesji Rady Gminy w Bytnicy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
 6. Przedstawienie  raportu przez wójta o stanie gminy, rozpatrzenie przez radę raportu oraz debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Bytnica wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2018 rok

a)przedstawienie przez  Wójta sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z realizacji budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Bytnica (uchwała RIO nr 179/2019 z dnia 02 kwietnia 2019r.),
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w postaci oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Bytnica przez Komisję Rewizyjną,
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bytnica z tytułu wykonania budżetu za rok 2018,
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bytnica z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 (Uchwała RIO nr 301/2019  z dnia 9 maja 2019r.),

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Bytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bytnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Bytnica za 2018 rok
 3. Wystąpienia zaproszonych gości – dyskusja
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu  długoterminowego w 2019 roku.
 5. Interpelacje i  zapytania Radnych
 6. Sprawy różne
 7. Zakończenie VII sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.