Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

31 maja 2019 11:59 | Aktualności

Informujemy, że gmina Bytnica przystępuje do realizacji w roku 2019 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

W ramach Programu Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie. Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (700 zł/Mg).

Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy (bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady zawierające azbest).

WAŻNE!

Kosztami kwalifikowanymi są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest poniesione po dniu 1 stycznia 2019 r., a zatem prosimy również osoby, które już poniosły w.w. koszty o składanie wniosków.

OSOBY, KTÓRE NIE ZDĄŻYŁY W POPRZEDNIM ROKU SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU, PROSIMY O PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU.

 

WNIOSEK DO POBRANIA - link

Załączniki:

wniosek_2019.doc [36 KB]