Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

29 maja 2019 13:12 | Aktualności

Informacja o VI sesji Rady Gminy Bytnica 30 maja 2019r. godz. 15:00

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

30 maja 2019r. odbędzie się VI sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00    

 

Porządek obrad VI sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad VI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr V.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Budachów.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bytnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Bytnica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dla Parafii  rzymsko-katolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich  przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bytnica - Kościół Parafialny  pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bytnicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Bytnica w 2019r.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.