Urząd Gminy Bytnica
http://bytnica.pl

17 lipca 2017 09:42 | Aktualności

Zapytanie ofertowe na catering podczas X Festiwalu Kultury Łowieckiej w Bytnicy - termin składania ofert do 21.07.2017r.

Zamawiający:

Gmina Bytnica

Bytnica 52

66-630 Bytnica

 

ZAPRASZA

 

do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Usługa cateringowa podczas imprezy pn. X Festiwal Kultury Łowieckiej

w dniu 19 sierpień 2017r.

 

  1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1.   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego, (bezpośrednio lub listem poleconym) w/lub na adres siedziby Zamawiającego – sekretariat.

1.2.   Ceny podane w ofercie  mają być wyrażone cyfrowo, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

1.3.   Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

2.1.   Przyznanie wyłączności na obsługę cateringową podczas X Festiwalu Kultury Łowieckiej, który odbędzie się na placu rekreacyjnym w Bytnicy w dniu 19 sierpień 2017r.

2.2.   Odpłatna dystrybucja ciepłego cateringu dla uczestników festynu (zróżnicowane porcje pod względem wielkości aby każdy mógł dokonać zakupu i maksymalnej średniej ceny 6zł za 100 g produktu brutto).

2.3.   Wyłączność nie obejmuje drobnego handlu spożywczego typu: wata cukrowa, kukurydza prażona, orzeszki, lody oraz lokalnych wyrobów typu ciasta, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym, miód, wyroby piekarnicze, nalewki, pierogi ruskie, pierogi mięsem i owocami, wyroby z dziczyzny  itp.

 

2.4.   Odpłatna dystrybucja piwa o zawartości alkoholu od 4 do 6% obj. w kubkach plastikowych o pojemnościach 0,4 l  (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w  Gminie Bytnica ). Cena piwa nie może przekroczyć kwoty 5,00 zł brutto (0,4 l). Wykonawca musi zapewnić minimum 3 dystrybutory do piwa.

2.5.   Z podmiotem, który złoży najkorzystniejszą ofertę i jednocześnie zostanie Wykonawcą wyżej opisanych zadań przeprowadzone zostaną negocjacje cenowe w zakresie:

- Obsługi cateringowej 50 zaproszonych gości.

 

3. Wykonawca zapewnia na czas trwania imprezy miejsca konsumpcyjne na placu imprezy w ilości nie mniejszej niż dla 300 osób (stoły, ławy pod parasolami).

4. Wykonawca usługi musi posiadać kasę fiskalną

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania porządku i czystości w obrębie działania usługi gastronomicznej.

Wyłoniony w zapytaniu ofertowym Wykonawca otrzyma wyłączność na dystrybucję produktów, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2 oraz 2.4

7. Wyłoniony Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały  aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

8. Zamawiający zapewni i wskaże wybranemu Oferentowi:

8.1.   Miejsce realizacji usługi na terenie placu festynowego w miejscowości Bytnica.

8.2.   Nieodpłatny dostęp do ujęcia wody oraz prądu elektrycznego na potrzeby organizacji stoiska.

9. Wyłączność na dystrybucję ciepłych posiłków i piwa  o zawartości alkoholu od 4 do 6% obj. na terenie placu gdzie odbywać się będzie festyn.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

13. Wymagany termin realizacji zamówienia: od godz. 10:00  w dniu 19 sierpnia 2017 r. do godz. 24:00 19 sierpnia 2017 r.

14. Termin związania ofertą: do dnia 19 sierpnia 2017  r.

15. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:

15.1.                   Wysokość „opłaty placowej”. 

- wysokość „opłaty placowej”  – waga 100%

Po ogłoszeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawca wpłaca 50% opłaty za wyłączność usługi gastronomicznej w terminie 7 dni roboczych po podpisaniu umowy z Zamawiającym, pozostałą część najpóźniej 18 sierpnia 2017 r., na wskazane w umowie konto Urzędu Gminy w Bytnicy. Pieniądze zostaną następnie przekazane na rzecz Sołectwa Bytnica i spożytkowane na cele społeczno – użytkowe.

16. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów wynikającą z powyższych kryteriów.

17. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

17.1.                   formularz oferty wg załączonego wzoru,

17.2.                   kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, ewidencji  uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (KRS – jeżeli dotyczy),

17.3.                   dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji powyższych usług (np. referencje),

17.4.                   oświadczenie, że osoby obsługujące imprezę będą posiadały aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne.

18. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej) oraz dodatkowe wymagania:

18.1.                   Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Bytnicy (sekretariat) do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 12:00.

Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim, z wykorzystaniem formularza ofertowego,

18.2.                   Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.

18.3.                   Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i
opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Obsługa cateringowa podczas imprezy pn. X Festiwal Kultury Łowieckiej

18.4.                   Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie złożenia ofert nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest:

Krzysztof Grabiński tel. 68 391 8709

 

Zapytanie ofertowe - kliknij

Formularz oferty - kliknij

Załączniki:

zapytanie_ofertowe.docx [21.77 KB]

formularz_ofertowy.docx [22.65 KB]