Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Fundusze pożyczkowe

Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych

LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wadium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Poręczenia do kredytów, pożyczek i leasingów są udzielane na rzecz klientów Instytucji finansowych współpracujących z LFPK, z którymi podpisane zostały umowy o współpracy.

Fundusz poręcza zarówno kredyty i pożyczki obrotowe oraz inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. Oferta funduszu skierowana jest także do leasingów operacyjnych, finansowych i zwrotnych.

Najnowszym produktem jest poręczenie zapłaty wadium, wymaganego przez Zamawiającego w postępowaniach przetargowych ogłaszanych na zasadach Ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Link do strony Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych - kliknij


Lubuski Fundusz Pożyczkowy

Lubuski Fundusz Pożyczkowy działa w strukturach Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, udziela pożyczek obrotowych do 120 tys. zł i inwestycyjnych do 400 tys. zł. Dla podmiotów działających do 1 roku maksymalna kwota pożyczki wynosi 50 tys. zł. Fundusz wspiera sektor mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw inwestujących w całym województwie lubuskim. Pożyczki nie są dedykowane organizacjom pozarządowym oraz podmiotom ekonomii społecznej.

Celem Funduszu jest finansowe wspieranie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego w dziedzinach zgodnych z kierunkami rozwoju określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Fundusz udziela pożyczek zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych, w tym przeznaczonych na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych. 

Link do strony Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego - kliknij


Fundacja Przedsiębiorczość

Fundusz pożyczkowy FRP powstał w 1994r. przy Fundacji „Przedsiębiorczość” jako jeden z elementów projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Światowy.

Celem FRP jest pobudzanie aktywności społeczeństwa woj. lubuskiego w zakresie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Fundusz finansuje rozwój i rozpoczęcie każdej działalności gospodarczej, której celem jest stworzenie trwałych miejsc pracy. Kreuje warunki i możliwości do realizacji lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, budując tym samym przekonanie o roli jaką odgrywają one w rozwoju gospodarczym całego regionu.

Nasza oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych z sektora MSP ze szczególnymi preferencjami dla tych którzy tworzą miejsca pracy (nie jest to wymóg konieczny dla linii LRPO)  oraz osób bezrobotnych zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. 

Link do strony Fundacji Przedsiębiorczość - kliknij


Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości został utworzony w ramach Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie. 

Nadrzędnym celem Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości jest pomoc finansowa małym i średnim przedsiębiorcom, a poprzez to kreowanie świadomości roli przedsiębiorczości w rozwoju społeczności lokalnych. Udzielanie pożyczek dla osób bezrobotnych, tworzących dla siebie miejsca pracy, którzy nie mogą uzyskać dofinansowania z innych źródeł. Budowanie kompleksowego systemu pomocy dla rozwijającej się przedsiębiorczości we współpracy z działającymi przy Stowarzyszeniu Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości i Wiejskim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Pomoc w uzyskaniu kredytów z innych dostępnych linii kredytowych w kraju.

Głównym celem działalności Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (OWP) jest wszechstronna pomoc osobom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą, bądź osobom już prowadzącym własne firmy. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości jest strukturą, która świadczy usługi doradczo – szkoleniowe, w różnych aspektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Powyższa działalność jest prowadzona od roku 1994, a została zainicjowana dzięki realizacji program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Światowego. Od roku 1997 Ośrodek jest akredytowany w Sieci Krajowego Systemu Usług dla MSP przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

Link do strony Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości - kliknij