Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Działalność gospodarcza

 

                                               DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Bytnica  znajdują się

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Została również zniesiona właściwość miejscowa organów gmin w zakresie rejestracji przedsiębiorców. Oznacza to, że każdy kto zamierza rozpocząć działalność gospodarczą może złożyć wniosek w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie  www.firma.gov.pl .

Wniosek CEIDG-1 jest stosowany również w przypadku zmiany danych przedsiębiorcy, zawieszenia, wznowienia  lub likwidacji działalności.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

- wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;

- zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego NIP;

- oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób

   fizycznych;

- zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS;

- oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników;

 

Rodzaj działalności gospodarczej określać należy zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,

szczegóły na stronie www.stat.gov.pl/klasyfikacje

Informacje dotyczące obowiązku opłacania składek ZUS dostępne są w poradniku na stronie www.zus.pl/pliki/poradniki/porad4.pgf

W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników informacje są dostępne na stronie www.krus.gov.pl

Numer REGON można sprawdzić na stronie www.stat.gov.pl/regon

 

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne,

z wyjątkiem nr PESEL, daty urodzenia i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG  są bezpłatne.

W przypadku oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą zaleca się rozwagę i ostrożność, gdyż wszelkie oferty odpłatnych wpisów pochodzą od firm komercyjnych.

 

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl